انقدری که زود به زود دل تنگت می شم

باید خودت یه کاری کنی مجاور شم...