واقعا جشن های امام زاده علی اکبر جور دیگری به دل می شینند...

جشن هایی که بعضن با گریه کف میزنی!


+ دیشب اینجا بودید

+ این شعر دیشب عالی بود.